شرکت سازند روی زنجان ، تولید کننده شمش روی با روش تولید هیدرو متالوژی