نظام نامه سازند روی

فهرست عناوین نظامنامه سازند روی

 

1-  هدف و دامنه کاربرد

هدف از تدوین این نظامنامه تشریح نحوه استقرار و کاربرد مستندات موجود سازمان از قبیل فرآیندها ، روشهای اجرایی و دستورالعمل های کاری که بر اساس سیستم مدیریت یکپارچه (IMS) ( سیستم مدیریت کیفیت ISO 9001:2008 ، زیست محیطی ISO 14001:2004 و  ایمنی و بهداشت شغلی OHSAS 18001:2007) تهیه شده اند ، می باشند. همچنین در این نظامنامه وظایف ، مسئولیتها و اختیارات کارکنان موثر بر کیفیت ، جنبه های زیست محیطی و ریسک های ایمنی و بهداشت سازمان تعیین گردیده است و فعالیت های واحدهای مختلف مطابق با الزامات قانونی تعیین شده از طرف سازمان مدیریت و برنامه ریزی ، وزارت کار ، سازمان محیط زیست  و نیز سایر مقررات کیفی ، زیست محیطی و ایمنی و بهداشت شغلی مربوط به شرکت را شامل می شود. این نظامنامه به گونه ای تدوین شده است که خواسته ها و الزامات استانداردهای ISO 9001:2008   ،  ISO 14001:2004  وOHSAS 18001:2007  را تأمین می کند و می تواند بعنوان مرجع راهنما برای پرسنل شرکت، کارفرما و ممیزانی که قصد ارزیابی سیستم مدیریت یکپارچه (IMS) ( سیستم مدیریت کیفیت ، زیست محیطی و ایمنی و بهداشت شغلی ) را دارند، مورد استفاده قرار گیرد.

دامنه کاربرد نظامنامه سیستم مدیریت یکپارچه( IMS ) در شرکت براساس استانداردهای ISO 9001:2008   ، ISO 14001:2004   وOHSAS 18001:2007  شامل کلیه فعالیت ها و فرآیندهای موثر بر کیفیت،ایمنی و زیست محیطی  محصولات تولیدی شرکت که شامل شمش روی می‌باشد. و کلیه واحدهای سازمانی را که در حیطه نظام سیستم مدیریت یکپارچه( IMS ) قرار دارند را در بر می‌گیرد که این واحدها در ساختار سازمانی شرکت به شماره M104-00 آمده است .

 

2- مراجع

سیستم مدیریت یکپارچه( IMS ) (سیستم مدیریت کیفیت ، زیست محیطی و ایمنی و بهداشت شغلی ) شرکت که در این نظامنامه شرح داده شده است براساس الزامات استانداردهای ISO 9001:2008  ،  ISO 14001:2004و OHSAS 18001:2007  پایه ریزی شده و نیازمندیهای این استانداردهای مرجع را تأمین می­کند.

 

3-  تعاریف

اصطلاحات و تعاریف استفاده شده در این نظامنامه ، جهت تدوین سیستم مدیریت یکپارچه بر اساس تعاریف ارائه شده در استاندارد ISO 9001:2008  , IS0 14001:2004 ,  OHSAS 18001:2007 می‌باشد. ضمناً علاوه بر آن ، اصطلاحات دیگری در این نظامنامه مورد استفاده قرار گرفته‌اند که تعریف آنها ذیلاً آمده است:

شرکت: منظور شرکت سازندروی می‌باشد.

فرآیند: مجموعه فعالیت‌هایی که ورودی‌ها را به خروجی تبدیل می‌کند.

روش اجرایی: طریقه مشخص شده‌ای برای اجرای یک فعالیت یا یک فرآیند.

نظامنامه سیستم مدیریت یکپارچه: مدرکی که در آن سیستم مدیریت یکپارچه ( IMS ) شرکت تشریح شده است.

 

4-  تشریح عناصر سیستم مدیریت یکپارچه ( IMS )

1-4- الزامات عمومی

سیستم مدیریت یکپارچه ( IMS ) شرکت براساس نیازمندیهای استانداردهایISO 9001:2008  ، ISO 14001:2004  و
OHSAS 18001:2007   طراحی و مستند شده و در سطح شرکت به اجرا در آمده است. همچنین بطور مستمر اثر بخشی این سیستم در حال افزایش می باشد.

در شرکت فرآیندهای مورد نیاز سیستم مدیریت یکپارچه ( IMS ) و کاربردهای آنها در سراسر سازمان شناسایی گردیده و توالی و تعامل این فرآیندها در مستندات مربوط به هر فرآیند مشخص شده و اثربخشی این فرآیندها طبق فرم پایش و اندازه‌گیری فرآیندها به شماره F115-02-00 تحت کنترل می باشند. فرآیندهای شناسایی شده، پایش و اندازه‌گیری و تجزیه و تحلیل می‌شوند و اقدامات لازم برای بهبود مستمر صورت می‌گیرد. علاوه بر این ، روش‌های اجرای مورد نیاز سیستم مدیریت یکپارچه تهیه و مورد استفاده قرار گرفته اند.در سطح شرکت تدوین شده تصویر شماره یک وضعیت سیستم مدیریت کیفیت و تصویر شماره دو وضعیت سیستم مدیریت زیست محیطی و ایمنی و بهداشت شغلی شرکت را نشان می‌دهد.

 

کلیدها:                                        فعالیت‌های ارزش افزود

                                                      جریان اطلاعات

تصویر شماره یک- وضعیت سیستم مدیریت کیفیت شرکت

تصویر شماره دو-  توالی و تعامل عناصر مدیریت زیست محیطی و ایمنی و بهداشت شغلی شرکت.

 

2-4- نیازمندی‌های مستندسازی

1-2-4- کلیات

مستندسازی سیستم مدیریت  یکپارچه شرکت  شامل موارد ذیل می‌باشد:

نظامنامه سیستم مدیریت یکپارچه( IMS )

خط مشی و اهداف سیستم مدیریت یکپارچه

  • فرآیندها از جمله فرآیند شرکت در مناقصه -کنترل پروژه – اجرا – ماشین آلات – دفتر فنی – تدارکات و مدیریت
  • روش‌های ا جرایی
  • دستورالعمل‌های کاری
  • سوابق
  • آیین نامه‌ها

همچنین بر اساس بند 4-4-4 سیستم مدیریت زیست محیطی و ایمنی و بهداشت شغلی ، یکی از مهمترین ویژگیهای سیستم مدیریت زیست محیطی و ایمنی و بهداشت مستند بودن آن است. بدیهی است که این مستند سازی تابع ضوابط و شرایط خاصی می باشد. همچنین گستردگی مستندات تدوین شده برای سیستم ها، به نحوی است که جوابگوی الزامات استاندارد های مرجع می باشد. در تصمیم گیری جهت تعیین گستره مستند سازی سیستم مدیریت زیست محیطی و ایمنی و بهداشت در شرکت بر اساس روش اجرایی کنترل مستندات و سوابق به شماره P104-00,P103-0محیطی  به موارد ذیل توجه شده است:

الف) ماهیت فعالیت های عملیاتی و دیگر فعالیت ها

ب ) صلاحیت و شایستگی نیروی انسانی شاغل در شرکت

ج ) وجود و یا عدم وجود مدارک و مستندات برون سازمانی که از طرف سازمان های ذیصلاح ابلاغ گردیده و مرجع انجام کار قرار میگیرند.

روش های اجرایی مورد نیاز سیستم های مدیریت کیفیت ، زیست محیطی و ایمنی و بهداشت شغلی در پیوست این نظامنامه آمده است.

2-2-4- نظامنامه سیستم مدیریت یکپارچه ( IMS )

 نظامنامه سیستم مدیریت یکپارچه( IMS ) شرکت ، با دامنه فعالیت تولید شمش روی موارد زیر را شامل می‌شود:

الف) دامنه سیستم مدیریت یکپارچه ( IMS ) شامل جزئیات فعالیتها

ب) فرآیندها و روش‌های اجرایی مستند شده

ج) توالی و تعامل بین فرآیندهای موجود

3-2-4- کنترل مدارک

در سطح شرکت ، برای کنترل تمامی مستندات مربوط به سیستم مدیریت یکپارچه( IMS  ) براساس استانداردهای بین المللی                                         ISO 9001:2008 – IS0 14001:2004 – OHSAS 18001:2007 روش اجرایی مدونی تهیه و تدوین شده است. کنترل کلیه مستندات مربوط به عملکرد واحدها  از قبیل فرآیندها،  روش‌های اجرایی و دستورالعمل‌های کاری، مسئولیت کلیه کارکنان است و همگی باید اطمینان حاصل نمایند که مستندات در دست اجرا ، معتبر هستند. تهیه، انتشار و تغییر مستندات برای اطمینان از اینکه مستندات صحیح ، مورد استفاده قرار می‌گیرند تحت نظارت نماینده مدیریت انجام می‌شود. 

کلیه مدارک با استفاده از روش اجرایی کنترل مستندات و سوابق به شماره P103-02,P104-01  مورد کنترل قرار می‌گیرند. که نحوه تهیه، بازنگری، اصلاح، شماره‌گذاری، چاپ و نحوه از رده خارج کردن مدارک در این روش اجرایی مشخص شده است. بعلاوه برای نشان دادن وضعیت بازنگری و تجدید نظر این دسته  از مستندات یک فهرست اصلی به شماره  F103-01-00که در روش اجرایی فوق معرفی شده است، تهیه می‌گردد تا از این طریق از بکارگیری مدارک نامعتبر و یا منسوخ در سطح سازمان احتراز گردد. در ضمن مدارک منسوخ طبق آنچه که در این روش اجرایی آمده است ممهور به مهر قرمز «باطل شد» می‌شود و فوراً از محل‌های استفاده جمع آوری می‌گردند. نحوه نگهداری، بایگانی و تعیین تکلیف اینگونه مستندات در روش اجرایی کنترل مستندات  و سوابق به شماره
 P103-02,P104-01آمده است. ضمناً برای نشان دادن وضعیت مستندات از مهرهای رنگی که در روش اجرایی کنترل مدارک آمده است استفاده می‌شود.

یادآوری1: کلیه مستندات قبل از صدور (تغییر بازنگری) از نظر کفایت به وسیله مسئولین واحدها مورد بازنگری و تصویب قرار می‌گیرند و ممهور به مهر سبز رنگ « کنترل شد»  می گردند. صدور اصلاحیه‌ها برای مستندات بعد از تأیید نماینده مدیریت انجام می‌شود.

یادآوری2: نسخ لازم از مدارک و مستندات در تمام مکان‌های مورد نیاز در دسترس کارکنان است.

یادآوری3:  مستندات سازمان به دو صورت دستی و تایپی و الکترونیکی تهیه شده است.

همچنین بر اساس بند 5-4-4 سیستم مدیریت زیست محیطی و ایمنی و بهداشت شغلی ، کلیه مستنداتی که براساس الزامات استانداردهای مرجع    14001:2004   ISO ، OHSAS 18001:2007 تهیه و تدوین گردیده اند، تحت کنترل سیستم کنترل مدارک و داده ها قرارگرفته اند.

به منظور تشریح نحوه کنترل مستندات فوق الذکر، یک روش اجرایی مدون با عنوان  روش اجرایی کنترل مستندات به شماره P103-02 تدوین گردیده است. در این روش اجرایی کنترل لازم جهت موارد ذیل تشریح شده است:

الف) هر یک از مدارک سیستم زیست محیطی و ایمنی و بهداشت ، قبل از انتشار و توزیع ، میبایست مراحل بررسی و تصویب را توسط افراد مجاز بگذرانند تا از تناسب آنها با موضوعات مربوطه اطمینان حاصل گردد.

ب ) مدارک و مستندات به گونه ای تدوین شده اند که قابلیت تغییر را دارا میباشند. لذا روال بازنگری برحسب نیاز، به روز نمودن و نیز تصویب مجدد آنها در روش اجرایی مذکور لحاظ شده است.

 ج ) جهت حصول اطمینان از اینکه آخرین ویرایش جاری مستندات در مکانهایی که تاثیر بر سیستم  زیست محیطی و ایمنی و بهداشت شغلی دارند در دسترس باشند از یک فرم فهرست اصلی به شماره F103-01-00  استفاده میشود . در ضمن مستندات به گونه ای تدوین شده اند که :

د ) مستندات به طور خوانا هستند و محل نگهداری آنها معلوم میباشد.

و ) نحوه شناسایی و کنترل مدارک و مستندات برون سازمانی در این روش اجرایی تعیین شده است.

ز ) حصول اطمینان از اینکه مدارک و مستندات منسوخ بطور کامل از سیستم جمع آوری شده اند تا بطور سهوی و ناخواسته مورد استفاده قرار نگیرند. چنانچه این نوع مدارک به هر دلیلی در محلهای استفاده باقی مانده و جمع آوری نشده اند، باید به نحوی مناسب مورد شناسایی قرارگیرند تا از بروز مشکلات بعدی جلوگیری بعمل آید.

4-2-4- کنترل سوابق

در شرکت سوابقی مورد استفاده قرار می گیرند که صحت و سقم و اثربخشی سیستم مدیریت یکپارچه ( IMS  ) را مشخص می‌نمایند. شناسائی، جمع‌آوری ، ثبت ، شماره‌گذاری، دستیابی، تشکیل پرونده، بایگانی، نگهداری و تعیین تکلیف این سوابق  در روش اجرایی کنترل مستندات  و سوابق P103-02,P104-01آمده است. تمامی سوابق باید خوانا بوده و با استفاده از تجهیزاتی که آنها را در برابر اثرات سوء محیطی حفاظت می‌کند نگهداری شود. بعلاوه زمان نگهداری سوابق تعیین و در روش اجرایی کنترل سوابق آمده است، طی این دوره، چنانچه در قرارداد توافق شده باشد ، این سوابق برای مشتریان قابل دسترس خواهد بود.

همچنین بر اساس بند 4-5-4 سیستم مدیریت زیست محیطی و بند 3-5-4 سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی ، به منظور شناسایی، نگهداری و تعیین تکلیف سوابق زیست محیطی و ایمنی و بهداشتی از جمله نتایج ممیزی ها و بازنگری ها و بازرسی های منظم کارگاهها و شرکت یک روش اجرایی مدون با عنوان روش اجرایی کنترل مستندات و سوابق به شماره  P103-02,P104-01ایجاد و برقرار نموده است.

سوابق زیست محیطی و ایمنی و بهداشتی خوانا ، قابل شناسایی و ردیابی بوده و به گونه ای نگهداری می شوند که به سهولت قابل دستیابی می باشند و از آسیب و خرابی و ضایع شدن آنها جلوگیری بعمل می آید. همچنین مدت نگهداری سوابق مشخص است.

 

5- مسئولیت مدیریت

1-5- تعهد مدیریت

مدیر عامل شرکت جهت توسعه و اجرای سیستم مدیریت یکپارچه( IMS  ) و افزایش مستمر اثربخشی این سیستم متعهد میگردد که :

خط مشی سیستم مدیریت یکپارچه( IMS  ) تهیه گردد.

اهداف سیستم مدیریت یکپارچه( IMS  ) برای کلیه واحدها تعیین و ابلاغ گردد.

بازنگری‌های مدیریت انجام شود.

  منابع مورد نیاز تامِین شوند.

همچنین بر اساس بند 2-4 سیستم مدیریت زیست محیطی و ایمنی و بهداشت شغلی ، مدیریت ارشد متعهد به تدوین خط مشی زیست محیطی و ایمنی و بهداشت شغلی شرکت جهت تولید شمش روی گردیده و به پرسنل نیز ابلاغ شده است. خط مشی به روشنی چارچوب اهداف کلان زیست محیطی و ایمنی و بهداشت را بیان و بر بهبود عملکرد زیست محیطی و ایمنی و بهداشت تاکید مینماید.

همچنین بر اساس بند 1-4-4  سیستم مدیریت زیست محیطی و ایمنی و بهداشت شغلی ، مدیریت ارشد شرکت اعتقاد دارد ، اجرای دقیق و اصول مراحل مختلف فعالیتها به عوامل مختلفی بستگی دارد که یکی از مهمترین آنها ، شفاف بودن شرح وظایف ، مسئولیت ها و اختیارات  پرسنل است. از این رو مسئولیت و اختیارات کارکنانی که در فعالیت های مؤثر بر سیستم مدیریت زیست محیطی و ایمنی و بهداشت حضور دارند، تعیین و تدوین گردیده است.

مدیریت ارشد شرکت ، منابع لازم و ضروری از جمله منابع انسانی ، مهارتهای تخصصی فن آوری و منابع مالی را  برای اجرا ، کنترل و بهبود سیستم مدیریت زیست محیطی و ایمنی و بهداشت فراهم آورده است.

2-5- تمرکز بر روی مشتری

نیازمندیهای مشتریان  در سازمان  بر اساس توافقات بعمل آمده با مشتریان  تعیین شده  و  رضایت این مشتریان   طبق روش اجرایی نظرسنجی و پایش رضایت و شکایت مشتریان  به شماره P114-02  سنجیده می‌شوند.

همچنین بر اساس بند 1-3-4  سیستم مدیریت زیست محیطی و ایمنی و بهداشت شغلی ، شرکت به شناسایی جنبه های زیست محیطی و ارزیابی آنها و شناسایی خطر ، ارزیابی و کنترل ریسک ها اقدام نموده است که این اقدامات شامل فعالیت های عادی و غیرعادی، فعالیت های تمام کارکنان ، پیمانکاران و مشتریان و سایر طرفهای ذینفع که به محل کار دسترسی دارند و همچنین فراهم آوردن امکانات لازم در شرکت میباشد .

همچنین بر اساس بند 2-3-4  سیستم مدیریت زیست محیطی و ایمنی و بهداشت شغلی ، شرکت به منظور شناسایی و دستیابی به الزامات قانونی و سایر الزامات روش اجرایی با همین عنوان به شماره HSE-P118-00 تدوین نموده و اجراء می نماید و علاوه بر آن در دوره های زمانی مناسب این اطلاعات به روز گردیده و به اطلاع کارکنان و سایر طرفهای ذینفع رسانده می شود.

همچنین بر اساس بند 6-4  سیستم مدیریت زیست محیطی و ایمنی و بهداشت شغلی ، مدیریت شرکت خود را متعهد میداند تا در فواصل و دوره های زمانی مشخص (هر 12 ماه یک بار)، سیستم مدیریت زیست محیطی و ایمنی و بهداشت را بر اساس فرآیند بازنگری مدیریت P101-02 مورد بازنگری قرار دهد تا از تداوم ، تناسب، کفایت و اثربخشی این سیستم اطمینان حاصل گردد. این بازنگری شامل بازنگری خط مشی زیست محیطی و ایمنی و بهداشت، اهداف زیست محیطی و بهداشتی- ایمنی، قوانین و الزامات مشتریان و مراجع قانونی بررسی فرصتهای بهبود و نیاز به اعمال تغییرات در سیستم مدیریت زیست محیطی و ایمنی و بهداشتی می باشد.

 

3-5- خط مشی سیستم مدیریت یکپارچه( IMS  )

خط مشی سیستم مدیریت یکپارچه( IMS  ) سازمان توسط مدیر عامل با در نظر گرفتن موارد زیر طی سند شماره M101-01 تعریف شده است:

برای اهداف سازمان مناسب است.

در برگیرنده تعهد به تطابق با نیازمندی‌ها ، مقررات و الزامات قانونی و افزایش مستمر اثربخشی سیستم مدیریت یکپارچه ( IMS  ) این سازمان است.

چارچوبی برای بازنگری اهداف است.

این خط مشی در داخل سازمان اعلام شده و توسط کلیه کارکنان درک شده است.

همچنین خط مشی سیستم مدیریت یکپارچه ( IMS  ) توسط مدیر عامل در جلسات بازنگری مدیریت و بر حسب نیاز قبل از موعد بازنگری می شود.

همچنین بر اساس بند 2-4  سیستم مدیریت زیست محیطی و ایمنی و بهداشت شغلی ، خط مشی زیست محیطی و ایمنی و بهداشت شغلی شرکت جهت تولید شمش روی ، توسط مدیریت ارشد شرکت تدوین گردیده و به پرسنل نیز ابلاغ شده است. خط مشی به روشنی چارچوب اهداف کلان زیست محیطی و ایمنی و بهداشت را بیان و بر بهبود عملکرد زیست محیطی و ایمنی و بهداشت تاکید مینماید. در تدوین این خط مشی موارد زیر لحاظ گردیده است:

 

الف) خط مشی به گونه ای تدوین شده است متناسب با اهمیت و میزان ریسک های ایمنی و بهداشت و جنبه های بارز زیست محیطی است.

ب ) شامل تعهد به بهبود مستمر سیستم مدیریت زیست محیطی و ایمنی و بهداشت میباشد.

ج ) شامل تعهد به برآورده سازی الزامات قانونی و نیازمندیهای استانداردهای مرجع می­باشد.

د ) مدون، اجراء و برقرار نگه داشته شده است.

ه ) خط مشی تعیین شده بصورت مناسب و از طریق نصب در اماکن عمومی شرکت به پرسنل ابلاغ گردیده است. همچنین نماینده مدیریت سعی می نماید از طریق ملاقات با پرسنل و نیز برگزاری جلسات توجیهــی برای آنان ، اطمینان حاصل نماید که خط مشی زیست محیطی و ایمنی و بهداشت توسط کارکنان درک شده است.

و ) خط مشی تدوین شده برای تداوم در فواصل زمانی مناسب مورد بازنگری قرار می گیرد.

ز) برای طرف های ذینفع در دسترس است . 

 

4-5- طرح‌ریزی


1-4-5- اهداف  سیستم مدیریت یکپارچه( IMS)

جهت حصول اطمینان از استقرار و اجرای سیستم مدیریت  یکپارچه (IMS) ، طرح ریزی لازم مطابق با الزامات این استانداردها صورت گرفته است و همچنین بر اساس بند3-4  سیستم مدیریت زیست محیطی و ایمنی و بهداشت شغلی ، طرح ریزی به شکل زیر میباشد :

 

در شرکت جهت دستیابی به رضایت مشتریان  و انطباق با خط مشی سیستم مدیریت یکپارچه( IMS  ) اقدام به تعریف اهداف شده است. این اهداف قابل اندازه‌گیری بوده و در جلسات بازنگری مدیریت که هر12 ماه یکبار برگزار می‌شود مورد بررسی  قرار می‌گیرد.

همچنین بر اساس بند 3-3-4  سیستم مدیریت زیست محیطی و ایمنی و بهداشت شغلی ، شرکت اقدام به تعیین اهداف زیست محیطی و ایمنی و بهداشتی به صورت کمی برای فرآیندها و سطوح مرتبط سازمان طی فرم فهرست اهداف به شماره F101-01-00 نموده است. سازمان هنگام تعیین و بازنگری اهداف خود ، الزامات قانونی و مقرراتی ، جنبه های زیست محیطی و خطرات و ریسک های ایمنی و بهداشت شغلی ، گزینه های فن آوری ، منابع مالی ، عملیاتی و تجاری موجود را در نظر گرفته است.

نکته بسیار مهم که باید مدنظر داشت این است که، اهداف فوق الذکر با خط مشی سازمان سازگار بوده و شامل تعهد به بهبود مستمر می باشند.

 

2-4-5- طرح‌ریزی سیستم مدیریت یکپارچه( IMS )

مدیر عامل از طرح‌ریزی سیستم مدیریت یکپارچه ( IMS ) در جهت تأمین نیازمندی‌های این استانداردها و تعیین و تدوین اهداف اطمینان پیدا نموده است و علاوه بر این در مواقعی که تغییراتی در این سیستم ایجاد گردد، یکپارچگی آن حفظ خواهد شد.

همچنین بر اساس بند 3-3-4  سیستم مدیریت زیست محیطی و ایمنی و بهداشت شغلی ، شرکت طرح ریزی لازم جهت تحقق الزامات استانداردها ، الزامات قانونی و مقررات مرتبط انجام داده و اقدام به تعیین اهداف زیست محیطی و  ایمنی و بهداشتی به صورت کمی برای فرآیندها و سطوح مرتبط سازمان نموده است.

5-5- مسئولیت، اختیار و ارتباطات

1-5-5- مسئولیت و اختیار

مسئولیت‌ها و اختیارات کلیه کارکنان و مدیران مؤثر بر سیستم مدیریت یکپارچه( IMS  ) براساس نمودار سازمانی شرکت به شماره I101-00  و کتابچه شرح وظایف(شناسنامه شغلی) به شماره F102-02-00 آمده است.

همچنین بر اساس بند 1-4-4  سیستم مدیریت زیست محیطی و ایمنی و بهداشت شغلی ، مدیریت ارشد شرکت اقدام به تدوین شرح مسئولیت ها و وظایف پرسنل نموده است. از این رو، مسئولیت و اختیارات کارکنانی که در فعالیت های مؤثر بر سیستم مدیریت زیست محیطی و ایمنی و بهداشت حضور دارند، تعیین و تدوین گردیده است.

 

2 -2- 5- نماینده مدیریت 

 مدیر طرح و برنامه بعنوان نماینده مدیریت در سیستم مدیریت یکپارچه( IMS ) در شرکت کتباً از سوی مدیریت عامل انتخاب  شده اند .ایشان برای حصول اطمینان از موارد ذیل دارای اختیارات لازم می باشند :

الف ) حصول اطمینان از ایجاد ، اجرا و حفظ فرآیند های مورد نیاز سیستم مدیریت یکپارچه( IMS ) براساس استانداردهای
       ISO 9001:2008 – ISO 14001:2004  – OHSAS 18001:2007

ب ) گزارش‌دهی به مدیریت عامل در مورد عملکرد سیستم مدیریت یکپارچه ( IMS ) و هر نوع نیاز به بهبود مستمر

ج ) حصول اطمینان از افزایش آگاهی از نیازمندیهای مشتریان  و رعایت مقررات و الزامات قانونی در سازمان

 د ) ارتباط با مراجع  برون سازمانی در مورد موضوعات مرتبط با  سیستم مدیریت یکپارچه( IMS )

همچنین بر اساس بند 1-4-4  سیستم مدیریت زیست محیطی و ایمنی و بهداشت شغلی ، مدیریت ارشد شرکت، یکی از مدیران خود را با حفظ سمت بعنوان نماینده تام الاختیار خود در سیستم زیست محیطی و ایمنی و بهداشت تعیین نموده است. از جمله اختیارات و مسئولیت های نماینده مدیریت عبارت است از:

الف) حصول اطمینان از استقرار و اجرای مناسب الزامات سیستم مدیریت زیست محیطی و ایمنی و بهداشت شغلی در کلیه سطوح شرکت.

ب) ارائه گزارش عملکرد سیستم مدیریت زیست محیطی و ایمنی و بهداشت را بطور مداوم و ادواری به مدیریت شرکت

ج) اعلام هرگونه اقدام اصلاحی در جهت بهبود شرایط سیستم مدیریت زیست محیطی و ایمنی و بهداشت به مدیریت درصورت نیاز

 

3 – 5- 5- ارتباطات داخلی

شرکت به منظور برقراری ارتباط مستمر درون سازمانی جهت تامین نیازمندیها ، اهداف ، فرآیندها ، روشهای اجرائی و دستورالعملهایی را تهیه و مستند نموده است . اثر بخشی این ارتباطات و فرآیند ها بطور مستمر در جلسات بازنگری مدیریت مورد بررسی قرار می گیرند . همچنین جهت تبادل اطلاعات ، جلسات دوره ای در فواصل زمانی مناسب بر حسب موضوعات مرتبط برگزار میگردد تا اطلاعات مورد نیاز از طریق صورتجلسات به اطلاع حاضرین و از طریق تابلو اعلانات به سایر کارکنان در صورت نیاز برسد و پرسنل می توانند از طریق صندوق پیشنهادات سیستم IMS نظرات خود را به مدیریت  برسانند.

 

همچنین بر اساس بند 3-4-4  سیستم مدیریت زیست محیطی و ایمنی و بهداشت شغلی ،  شرکت ، در قالب روش اجرایی مستند شده با عنوان روش اجرایی ارتباطات و مشاوره به شماره HSE-P119-00  اقدام به مشاوره و ایجاد ارتباط با کارکنان خود و طرفهای ذینفع نموده است.

در این راستا، کارکنان و طرفهای ذینفع در مورد مسائل زیست محیطی و بهداشتی و ایمنی توجیه می شوند و همچنین هر یک از کارکنان یا طرفهای ذینفع می توانند پیشنهادات خود را جهت ایجاد تغییرات در سیستم های مدیریت زیست محیطی و ایمنی و بهداشت که منجر به بهبود در سیستم مدیریت زیست محیطی و ایمنی و بهداشت میگردد را به صورت کتبی به نماینده مدیریت جهت بررسی و اقدام مقتضی ارائه نمایند تا اقدام اصلاحی درجهت بهبود سیستم مدیریت یکپارچه صورت پذیرد. بدین منظور مدیریت ارشد ، یکی از مدیران شرکت را به عنوان نماینده مدیریت به کارکنان و طرفهای ذینفع معرفی کرده است.

 

6-5- بازنگری مدیریت

1-6-5- کلیات

مدیریت ارشد سازمان ، سیستم مدیریت یکپارچه ( IMS ) را در دوره های زمانی12ماهه با هدف حصول اطمینان از مناسب بودن ، کفایت و اثر بخشی مستمر آن مورد بررسی قرار می دهد . در این جلسات خط مشی سیستم مدیریت یکپارچه ( IMS ) ، اهداف و نیاز به اعمال تغییرات در سیستم مدیریت یکپارچه( IMS ) مرور می گردند . سوابق این بازنگری ها طبق بند 4-2-4 نظامنامه نگهداری می گردد.

همچنین بر اساس بند-6-4  سیستم مدیریت زیست محیطی و ایمنی و بهداشت شغلی ، بازنگری مطابق شکل ذیل میباشد :


2-6-5- داده‌ها به بازنگری مدیریت
مدیریت شرکت خود را متعهد میداند تا در فواصل و دوره های زمانی مشخص (هر 6 ماه یک بار)، سیستم مدیریت زیست محیطی و ایمنی و بهداشت را بر اساس فرآیند بازنگری مدیریت به شماره P101-02مورد بازنگری قرار دهد تا از تداوم ، تناسب، کفایت و اثربخشی این سیستم اطمینان حاصل گردد. این بازنگری شامل بازنگری خط مشی زیست محیطی و ایمنی و بهداشت، اهداف زیست محیطی و بهداشتی- ایمنی، بررسی فرصتهای بهبود و نیاز به اعمال تغییرات در سیستم مدیریت زیست محیطی و ایمنی و بهداشتی می باشد.

بدیهی است که سوابق این بازنگری ها بعنوان یکی از مهمترین سوابق زیست محیطی و ایمنی- بهداشتی در سیستم نگهداری می شوند.

 

ورودی‌های جلسات بازنگری مدیریت موارد زیر را در بر می‌گیرد:

نتایج ممیزی‌های داخلی و خارجی سیستم مدیریت یکپارچه( IMS )

بازخورهای مشتریان و اندازه‌گیری‌ رضایت مشتری

عملکرد فرآیندها

اقدامات اصلاحی و پیشگیرانه

پیگیری اقدامات جلسات قبلی بازنگری مدیریت

تغییراتی که می‌تواند بر سیستم مدیریت یکپارچه( IMS ) مؤثر باشد.

نتایج فعالیت‌های بهبود

عملکرد و انطباق فعالیت ها با الزامات قانونی/ الزامات سیستم مدیریت زیست محیطی و ایمنی و بهداشت/ الزامات مشتریان

آمار حوادث

گزارش شرایط اضطراری ( واقعی و تمرینی )

گزارش فرآیندهای شناسایی خطر ، ارزیابی ریسک و کنترل ریسک و جنبه های زیست محیطی در شرکت

3-6-5- نتایج بازنگری مدیریت

خروجی‌های حاصل از جلسات بازنگری مدیریت نشان دهنده روند بهبود مستمر شرکت و تحقق اهداف بوده و موارد زیر را در بر می‌گیرد:

اثر بخشی سیستم مدیریت یکپارچه( IMS ) و فرآیندهای آن

بهبود محصول (پروژه ها) و خدمات در ارتباط با نیازمندی‌های مشتری

منابع مورد نیاز برای حفظ و بهبود سیستم مدیریت یکپارچه( IMS )

صورتجلسات بازنگری

ویرایش جدید خط مشی و اهداف زیست محیطی و OH&S

اقدام اصلاحی ویژه برای هر یک از مدیران یا فعالیتها

مشخص نمودن موضوعاتی که بایستی تاکید بیشتری روی آنها نمود.

تمامی سوابق بازنگری‌های مدیریت ثبت و نگهداری شده و بعنوان ورودی‌های جلسات بازنگری‌ بعدی بکار می‌رود.

 

6- مدیریت منابع

1-6- تأمین منابع

سازمان کلیه منابع ضروری جهت اجرای استراتژی‌ها و اهداف سازمانی برای دستیابی به سیستم مدیریت یکپارچه ( IMS ) و بهبود مستمر اثربخشی آن را تعریف و این منابع در دسترس می‌باشد.

این منابع شامل کارکنان مجرب، آموزش دیده و واجد شرایط، تجهیزات مناسب، فضای کاری مناسب، تأمین کنندگان، اطلاعات مورد نیاز و منابع مالی است. منابع فوق‌الذکر جهت تأمین رضایت مشتری  بکارگرفته می‌شوند.

همچنین بر اساس بند 1-4-4  سیستم مدیریت زیست محیطی و ایمنی و بهداشت شغلی ، مدیریت ارشد شرکت ، منابع لازم و ضروری از جمله منابع انسانی ، مهارتهای تخصصی فن آوری و منابع مالی را  برای اجرا ، کنترل و بهبود سیستم مدیریت زیست محیطی و ایمنی و بهداشت فراهم آورده است.

 

2-6- منابع انسانی

1-2-6-کلیات

در شرکت به منظور انجام اهداف مرتبط با سیستم مدیریت یکپارچه ( IMS )، کارکنانی که کارهای مؤثر بر کیفیت ، محیط زیست و ایمنی را انجام می‌دهند بر مبنای تحصیلات، مهارت‌ها، تجارب و اندوخته‌هایشان انتخاب می‌شوند. علاوه بر این کارکنان آموزش‌های مختلفی را جهت ارتقاء وضعیت آگاهی کارکنان در طول دوران خدمتشان می‌بینند.

 

2-2-6- صلاحیت، آگاهی و آموزش

در شرکت مسئول آموزش مطابق با فرآیند آموزش به شماره P102-03  نیازهای آموزشی کارکنان را شناسایی نموده و بر حسب سطح آگاهی، نوع فعالیت و میزان تأثیر آن بر کیفیت ، محیط زیست و ایمنی برنامه‌های آموزشی را برای کارکنان تدارک دیده است.سوابق آموزشی کارکنان طبق روش اجرایی کنترل مستندات و سوابق به شماره P103-02,P104-01 در واحد آموزش  نگهداری می‌شود.

همچنین بر اساس بند 2-4-4  سیستم مدیریت زیست محیطی و ایمنی و بهداشت شغلی ، شرکت صلاحیت کارکنانی که وظایف آنها برای سیستم مدیریت زیست محیطی و ایمنی و بهداشت شغلی موثر می باشد تعیین نموده است.

به منظور حصول اطمینان از آگاهی کارکنان در هر بخش و سطح از سازمان نسبت به موارد ذیل ، فرآیند آموزش به  شماره P102-03 تدوین و اجرا میگردد.

الف) اهمیت انطباق عملکرد الزامات با خط مشی، روشهای اجرایی زیست محیطی و ایمنی و بهداشت، الزامات سیستم زیست محیطی و ایمنی و بهداشت شغلی .

ب) تاثیرات زیست محیطی و ایمنی و بهداشت شغلی اعم از بالفعل و بالقوه حاصل از عملیات آنان و منافع ناشی از عملکرد بهبود یافته.

ج) عواقب بالقوه حاصل از عدم اجرای دستورالعمل های کاری که بر فعالیتهای عملیاتی و میزان رضایت مشتری تاثیر میگذارد.

در این روش اجرایی سطوح مختلفی از مسئولیت، توانایی، تحصیلات و ریسک و جنبه های بارز لحاظ گردیده است.

 

3-6- زیرساخت‌ها

در شرکت زیرساخت‌ها و امکانات مورد نیاز برای تدارک و ارائه محصول (پروژه ها) و خدمات منطبق با نیازهای مشتریان  تعیین و فراهم شده است، این امکانات شامل موارد زیر می‌شود.

الف) فضای کاری و امکانات لازم

ب) تجهیزات سخت‌افزاری و نرم‌افزاری

همچنین بر اساس بند 1-4-4  سیستم مدیریت زیست محیطی و ایمنی و بهداشت شغلی ، مدیریت ارشد شرکت ، منابع لازم و ضروری از جمله منابع انسانی ، مهارتهای تخصصی فن آوری و منابع مالی را  برای اجرا ، کنترل و بهبود سیستم مدیریت زیست محیطی و ایمنی و بهداشت فراهم آورده است.

 

4-6- محیط کاری

در شرکت تلاش بر این است که عوامل فیزیکی و انسانی محیط کار مورد توجه قرار گیرد. از آنجائیکه این عوامل در انگیزش و رضایت کارکنان و افزایش توان بالقوه اجرایی پرسنل و افزایش توان بالقوه اجرایی سازمان تاثیر دارد مورد بررسی و توجه قرار می گیرد. در این راستا مدیریت ارشد اقدام به استقرار سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی براساس استاندارد  OHSAS 18001:2007 نموده است  تا موارد زیر تحت کنترل قرار گیرد :

  – روش‌ها و محیط خاص

  – عوامل فیزیکی شامل گرما، سرما و نور و….

7- تحقق محصول

تحقق محصول در شرکت براساس برنامه‌ریزی تحقق محصول ، فرآیندهای مرتبط با مشتری ، خرید و تدارکات ، اجرایی پروژه و ارائه خدمات‌ ، کنترل تجهیزات پایش و اندازه‌گیری صورت میپذیرد که توضیحات لازم در بندهای مرتبط ذکر شده است .

 

همچنین بر اساس بند 4-4  سیستم مدیریت زیست محیطی و ایمنی و بهداشت شغلی ،  اجرا و عملیات مطابق شکل ذیل میباشد :

 

 

1-7- برنامه‌ریزی تحقق محصول  

در شرکت فرآیندهای مورد نیاز برای تدارک و ارائه  محصول و خدمات ، برنامه‌ریزی و اجرا شده است و همچنین این فرآیندها در تطابق با نیازمندی‌های دیگر سیستم مدیریت یکپارچه ( IMS ) است و کلیه فرآیندها را در دسترس واحدهای مربوطه قرار داده است.

 در برنامه‌ریزی تحقق محصول ، سازمان  موارد زیر را تعیین نموده است:

اهداف و نیازمندی ‌های تعیین شده برای محصول /خدمات و مقررات و الزامات قانونی

نیاز به استقرار فرآیندها و مدارک و فراهم‌سازی منابع و امکانات خاص برای محصول / خدمات

تصدیق، صحه‌گذاری و تأیید فعالیت‌ها و معیارهای پذیرش

سوابقی که جهت ایجاد اطمینان از تطابق فرآیندها و محصول منتج از آن مورد نیاز است.

همچنین بر اساس بند 6-4-4  سیستم مدیریت زیست محیطی و ایمنی و بهداشت شغلی ، مدیریت ارشد سازمان از تحت کنترل بودن فعالیت های اجرایی و پشتیبانی به صورت ایمن و سازگار با محیط زیست و نیز محیط کار مناسب مطابق با شرایط اصول محیط زیست و ایمنی و بهداشتی در شرکت اطمینان حاصل می نماید.

 

2-7- فرآیندهای مرتبط با مشتری

1-2-7- تعیین نیازمندی‌های مرتبط با محصول

در شرکت هدف نهایی رضایت مشتری  است، لذا سازمان خود را موظف می‌داند  تا نسبت به کلیه نیازمندی‌های  مشتری  حساس و آنها را تأمین نماید این نیازمندی‌ها موارد زیر را در بر می‌گیرد:

الف) کلیه نیازمندی‌هایی که از طرف مشتری  اعلام می‌شود شامل نیازمندی‌های مربوط به تحویل ، ایمنی و پیامدهای زیست محیطی

ب) کلیه نیازمندی‌هایی که از طرف مشتری  اعلام نشده است، اما وقتی شناسایی شوند برای استفاده‌ای خاص یا مشخص مورد نیاز میباشند.

ج) نیازمندی‌های قانونی و مقرراتی مرتبط با محصول و محیط زسیت و ایمنی

د) هر نیازمندی اضافی تعیین شده از سوی مشتری .

همچنین بر اساس بند 1-3-4  سیستم مدیریت زیست محیطی و ایمنی و بهداشت شغلی ، شرکت به اقدام به تدوین و برقراری روش اجرای شناسایی جنبه های زیست محیطی و ارزیابی آنها و شناسایی خطر ، ارزیابی و کنترل ریسک ها نموده است که این اقدامات شامل فعالیت های عادی و غیرعادی، فعالیت های تمام کارکنانی که به محل کار دسترسی دارند و همچنین فراهم آوردن امکانات لازم در شرکت میباشد .

همچنین بر اساس بند 2-3-4  سیستم مدیریت زیست محیطی و ایمنی و بهداشت شغلی ، شرکت به منظور شناسایی و دستیابی به الزامات قانونی و سایر مقررات ، روش اجرایی با همین عنوان به شماره HSE-P118-00 تدوین نموده و اجراء می نماید و علاوه بر آن در دوره های زمانی مناسب این اطلاعات به روز گردیده و به اطلاع کارکنان و سایر طرفهای ذینفع رسانده می شود.

همچنین بر اساس بند 6-4-4  سیستم مدیریت زیست محیطی و ایمنی و بهداشت شغلی ، مدیریت ارشد سازمان از تحت کنترل بودن فعالیت های اجرایی و پشتیبانی به صورت ایمن و سازگار با محیط زیست و نیز محیط کار مناسب مطابق با شرایط اصول محیط زیست و ایمنی و بهداشتی در شرکت اطمینان حاصل می نماید. به همین مــنظور روش اجرایی کنترل عملیات و شناسایی جنبه ها و خطرات و ارزیابی آنها HSE-P117-00 تدوین شده است همچنین دستورالعمل های کاری جهت موقعیتهایی که ممکن است جنبه های زیست محیطی یا ریسک ها در آنان حادث شوند را تهیه شده و اقدامات کنترلی برای این جنبه های زیست محیطی یا ریسک ها تشریح میشود.

 

2-2-7- بازنگری نیازمندی‌های مرتبط با محصول

شرکت بازنگری نیازمندیهای مرتبط با محصول را  مقدم بر تامین محصول برای مشتری دانسته و پس ازبازنگری از موارد زیر اطمینان حاصل می نماید :

الف ) تعریف کامل نیازمندیهای محصول ، محیط زیست و ایمنی

ب ) تعریف کامل نیازمندیها یا پروژه ها و کنترل آن با اطلاعات موجود در شرکت .

ج ) توانائی سازمان جهت برآوردن نیامندیهای تعریف شده .

سوابق نتایج بازنگری ها و اقدامات انجام شده ،  نگهداری میگردد. در جائیکه مشتری  هیچ بیانیه مستند شده ای اعلام  ننموده باشد این نیازمندیها در سازمان بررسی و تائید می شود و بعد پذیرفته میشود.

در جائیکه نیازمندیهای محصول تغییر یافته باشد سازمان از اصلاح مدارک مربوطه اطمینان یافته و از آگاهی پرسنل در ارتباط با این اطلاعات در جهت تغییر نیازمندیها نیز مطمئن میگردد.

همچنین بر اساس بند 1-3-4  سیستم مدیریت زیست محیطی و ایمنی و بهداشت شغلی ، شرکت اقدام شناسایی جنبه های زیست محیطی و ارزیابی آنها و شناسایی خطر ، ارزیابی و کنترل ریسک ها نموده است که این اقدامات شامل فعالیت های عادی و غیرعادی، فعالیت های تمام کارکنانی که به محل کار دسترسی دارند و همچنین فراهم آوردن امکانات لازم در شرکت میباشد .

همچنین بر اساس بند 6-4-4  سیستم مدیریت زیست محیطی و ایمنی و بهداشت شغلی ، مدیریت ارشد سازمان از تحت کنترل بودن فعالیت های اجرایی و پشتیبانی به صورت ایمن و سازگار با محیط زیست و نیز محیط کار مناسب مطابق با شرایط اصول محیط زیست و ایمنی و بهداشتی در شرکت اطمینان حاصل می نماید.

 

 3-2-7- ارتباط با مشتری

جهت ارتباطات مؤثر با مشتری  اقدامات زیر صورت گرفته است:

الف) هرگونه اصلاحیه در مورد تغییرات اعلام شده توسط شرکت دریافت و بررسی شده و تغییرات صورت می‌گیرد .

ب) در مورد اندازه گیری رضایت و رسیدگی به شکایات مشتریان نیز پس از دریافت نظرات و شکایت از مشتریان و ذینفعان مطابق  روش اجرایی نظرسنجی و پایش رضایت و شکایت مشتریان P114-02 طبق دستور مدیرعامل اقدامات لازم صورت می‌گیرد.

ج) نظرات مشتریان  طی فرم ارزیابی رضایت مشتریان به شماره F114-01-01جمع آوری شده و درجلسه بازنگری مدیریت مورد بررسی قرار میگیرد .

همچنین بر اساس بند 3-4-4  سیستم مدیریت زیست محیطی و ایمنی و بهداشت شغلی ، شرکت ، در قالب روش های اجرایی مستند شده با عنوان روش اجرایی ارتباطات و مشاوره به شماره HSE-P119-00  اقدام به مشاوره و ایجاد ارتباط با کارکنان خود و طرفهای ذینفع نموده است.

در این راستا، کارکنان و طرفهای ذینفع در مورد مسائل زیست محیطی و بهداشتی و ایمنی توجیه می شوند و همچنین هر یک از کارکنان یا طرفهای ذینفع می توانند پیشنهادات خود را جهت ایجاد تغییرات در سیستم زیست محیطی و ایمنی و بهداشت که منجر به بهبود در سیستم مدیریت زیست محیطی و ایمنی و بهداشت محیط میگردد را به صورت کتبی به نماینده مدیریت جهت بررسی و اقدام مقتضی ارائه نمایند.

 

3-7- طراحی و توسعه

این بند از استاندارد ISO 9001:2008  در شرکت کاربرد ندارد و فقط جهت حفظ نظام شماره گذاری ذکر گردیده است

 

4-7- خرید

1-4-7- فرآیند خرید

از آنجا که کیفیت محصول در جلب رضایت مشتریان تأثیر می‌گذارند، شرکت با برقراری سیستم‌های کنترل و بازرسی در پی آنست که اطمینان حاصل نماید که تمامی مواد و قطعات تأمین شده از منابع بیرونی سازمان ، نیازمندی‌های سازمان و مشتریان را برآورده می‌سازد. خرید اینگونه مواد و قطعات از مسئولیت‌های واحد بازرگانی است. در مورد خرید کالا (ملزومات)، واحد خرید بر اساس فرآیند خرید به شماره P111-01 فرم درخواست خرید کالا به شماره F111-01-01  اقدام به خرید می نماید. تامین کنندگان توسط واحد خرید و براساس دستورالعمل ارزیابی تامین‌کنندگان  به شماره   P112-02   مورد ارزیابی قرار گرفته و تایید می شوند.

مدیر واحد تدارکات ، مسئول ارزیابی تامین کنندگان می‌باشند. ایشان باید سوابق ارزیابی تامین کنندگان را تکمیل  و از کلیه کالاها و خدمات نامنطبق مربوط به تک تک آنها پیشینه‌ای نگهداری نمایند. از این سوابق می‌توان برای بررسی و نظارت بر عملکرد آنها استفاده کرد. تأمین کنندگان و عرضه کنندگان منظم مورد ارزیابی قرار می‌گیرند. اگر این عرضه‌کنندگان طبق دستورالعمل ارزیابی فوق‌الذکر، حداقل امتیازات تعیین شده را کسب نمایند، آنها را می‌توان در فهرست عرضه‌کنندگان و یا تأمین کنندگان تأیید شده قرار داد. سوابق مربوط به این ارزیابی‌ها طبق روش اجرایی کنترل مستندات و سوابق به شماره  P103-02,P104-01در واحد بازرگانی  و تدارکات نگهداری می‌گردد.

همچنین بر اساس بند 6-4-4  سیستم مدیریت زیست محیطی و ایمنی و بهداشت شغلی ، مدیریت ارشد سازمان از تحت کنترل بودن فعالیت های پشتیبانی از جمله خرید اقلام و قطعات به صورت ایمن و سازگار با محیط زیست و نیز محیط کار مناسب مطابق با شرایط اصول محیط زیست و ایمنی و بهداشتی در شرکت اطمینان حاصل می نماید. به همین مــنظور روش اجرایی کنترل عملیات به شماره HSE-P117-00 تدوین شده است . همچنین دستورالعمل های کاری جهت موقعیتهایی که ممکن است جنبه های زیست محیطی یا ریسک ها در آنان حادث شوند را تهیه شده و اقدامات کنترلی برای این جنبه های زیست محیطی یا ریسک ها تشریح میشود.

از جمله اقداماتی که جهت کنترل عملیات خرید در شرکت مورد استفاده قرارمیگیرند عبارت است از بازرسی مواد و مصالح وارده ، مواد شیمیایی یا مواد اولیه خطرناکی که وارد کارگاهها می شوند از نظر تاثیرات زیست محیطی و ایمنی مورد بازرسی قرار میگیرند و نتایج حاصله مستند میشود.  کنترل اقلام وارده  براساس  MSDS و روش اجرایی بازرسی و آزمون P113-01  و دستورالعمل ایمنی انبارهاW109-00انجام می گیرد .

 

2-4-7- اطلاعات خرید

در ارتباط با خرید خدمات از شرکتها و گارگاهها ، اطلاعات خرید طبق  بازدید به عمل آمده ، بررسی شده و در صورت نیاز قبل از عقد قرارداد ، جلساتی بین مسئولین شرکتها و نمایندگان واحد تدارکات جهت برطرف نمودن ابهامات احتمالی تشکیل می‌گردد. در مورد خرید کالا (قطعات ماشین آلات)، کلیه سفارشات خرید حاوی اطلاعات لازم در مورد اقلام مورد نیاز می‌باشند.

همچنین بر اساس بند 6-4-4  سیستم مدیریت زیست محیطی و ایمنی و بهداشت شغلی ، مدیریت ارشد سازمان از تحت کنترل بودن فعالیت های پشتیبانی به صورت ایمن و سازگار با محیط زیست و نیز محیط کار مناسب مطابق با شرایط اصول محیط زیست و ایمنی و بهداشتی در شرکت اطمینان حاصل می نماید. بدین منظور MSDS  تحت عنوان مشخصات ایمنی اقلام و مواد و مصالح تهیه شده و در اختیار واحد خرید قرار گرفته است و در هنگام خرید مورد استفاده قرار می گیرد.

 

3-4-7- تصدیق کالای خریداری شده

در شرکت ، کلیه کالاهای خریداری  شده توسط واحد خرید  طبق فرآیند بازرسی و آزمون به شماره P113-01مورد کنترل و تصدیق قرار می‌گیرد.

همچنین بر اساس بند 6-4-4  سیستم مدیریت زیست محیطی و ایمنی و بهداشت شغلی ، روش اجرایی کنترل عملیات به شماره   HSE-P1I7-00 تدوین شده است .

مصالح ، مواد شیمیایی یا مواد اولیه خطرناک که جهت استفاده در اجرای عملیات  وارد کارگاهها می شوند از نظر تاثیرات زیست محیطی و ایمنی مورد بازرسی قرار میگیرند و نتایج حاصله مستند میشود. جهت کنترل اقلام وارده از فرم های MSDS  و فرآیند بازرسی و آزمون به شماره   P113-01  و دستورالعمل ایمنی انبارها W109-00 استفاده می شود .

 

5-7- تدارک‌ تولید محصول

1-5-7- کنترل‌ تولید محصول

عملیات‌ و فعالیتهای‌ تولید محصول در سطح شرکت بر اساس روش اجرایی تولید  و دستورالعمل‌های مربوطه انجام می‌شود. لازم‌ به‌ یادآوری‌ است‌ که‌ بایستی‌ در کلیه‌ مراحل‌ تولید محصول  اطمینان‌ حاصل‌ نمود که‌ شرایط در محدوده‌ شرایط اعلام‌ شده‌ در فرآیندها و دستورالعمل‌های مربوطه است. نظارت‌ دائمی‌ بر نحوه تولید محصول از وظایف‌ واحد تولید می‌باشد . جهت‌ بهبود کیفیت‌ محصول ‌، در صورت‌ نیاز‌ با استفاده‌ از نتایج حاصل‌ از فعالیتهای‌  تولید محصول ،  سوابق‌ ، پیشنهادها و نظرات‌ مسئولین واحدها  و مدیرعامل / نماینده مدیریت ‌ می‌توان تغییراتی‌ را در عملکرد واحدها اعمال‌ نمود . در هر یک‌ از مراحل‌ ، بر اساس فرآیندهای مربوطه ، افراد واجد شرایط و مسئول‌ انجام‌ کارها و فعالیتها انتخاب‌ و به کار مشغول‌ میباشند.  از سوی‌ دیگر، سوابق‌ مربوط به‌ فعالیت‌های تولید محصول براساس‌ روش‌ اجرایی‌ کنترل‌ سوابق‌  به ‌شماره P104-01 حفظ و نگهداری‌ می‌گردد.

همچنین بر اساس بند 6-4-4  سیستم مدیریت زیست محیطی و ایمنی و بهداشت شغلی ، مدیریت ارشد سازمان از تحت کنترل بودن فعالیت های اجرایی و پشتیبانی به صورت ایمن و سازگار با محیط زیست و نیز محیط کار مناسب مطابق با شرایط اصول محیط زیست و ایمنی و بهداشتی در شرکت اطمینان حاصل می نماید. به همین مــنظور روش اجرایی کنترل عملیات به شماره HSE-P117-00 تدوین شده است همچنین دستورالعمل های کاری جهت موقعیتهایی که ممکن است جنبه های زیست محیطی یا ریسک ها در آنان حادث شوند را تهیه شده و اقدامات کنترلی برای این جنبه های زیست محیطی یا ریسک ها تشریح می­شود.

از جمله اقداماتی که جهت کنترل عملیات در شرکت مورد استفاده قرارمیگیرند، عبارتند از:

الف) بازرسی ایمنی در کارگاهها :

شامل :

بازرسی مواد وارده: مواد شیمیایی یا مواد اولیه خطرناک که جهت استفاده در اجرای عملیات وارد کارگاهها می شوند از نظر تاثیرات زیست محیطی و ایمنی مورد بازرسی قرار میگیرند و نتایج حاصله مستند میشود. جهت کنترل اقلام وارده از فرم های MSDS و روش اجرایی بازرسی و آزمون و دستورالعمل ایمنی انبارها  تدوین و مورد استفاده قرار گرفته است .

نظارتهای ایمنی و زیست محیطی : فرآیندهای اجرایی و محل های کاری و عملیاتی به طور دوره ای توسط مسئول ایمنی و بهداشت شغلی تحت  نظارت قرار می­گیرد .

بازرسی فنی تجهیزات و ماشین آلات: در دوره های زمانی برنامه ریزی ماشین آلات و تجهیزاتی که تاثیرات زیست محیطی و  ایمنی آنها از اهمیت ویژه ای برخوردار می باشد توسط مسئولین مربوطه مورد بازرسی های فنی قرار می گیرد .

کنترل تجهیزات پیمانکاران: هنگامیکه پیمانکاران فرعی برای انجام امور اجرایی وارد کارگاه میشوند، کنترلهای مناسبی بر روی تجهیزات پیمانکاران نیز بعمل می آید.

شناسایی وظایف خطرناک: کلیه وظایف خطرناک در فعالیت های اجرایی و پشتیبانی مورد شناسایی قرار میگیرند و دستورالعمل کاری مناسب با ماهیت آنان تدوین و در اختیار کارکنان گذارده میشوند. در این دستورالعمل ها صلاحیت افراد جهت انجام وظایف خطرناک مشخص گردیده است.

بازدید از سیستم های آلاینده محیط زیست : کلیه سیستم های آلاینده از جمله خروجی اگزوز ژنراتورها ،ماشین آلات سنگین ، نیمه سنگین ، پسآب بچینگ و سنگ شکن به صورت مداوم مطابق دستورالعمل بازدید از ماشین آلات کارگاهها مورد بازدید قرار میگیرند.

کنترل زباله ها و ضایعات : کلیه زباله ها و ضایعات پس از تفکیک و جداسازی مطابق دستورالعمل کنترل ، انتقال و دفع ضایعات و زباله ها به شماره HSE-W206-00 دفع میگردد.

 

2-5-7- صحه‌گذاری‌ فرآیندهای‌ تولید محصول و ارائه خدمات‌

شرکت نسبت به تصدیق کلیه فرایند ها جهت اجرای عملیات اقدام نموده و کلیه نتایج خروجی این عملیات مورد تصدیق قرار میگیرد .

تصدیق فرایند ها شامل اقدامات زیر می باشد .

معیار تعریف شده برای بازنگری و تائید فرایندها

تائیدیه تجهیزات و پرسنل

کاربرد روش های اجرائی و متد های خاص

نیازمندیهای سوابق درباره تصدیق

تصدیق فرایند تولید مطابق فرایند تولید به شماره های P108-02 کنترل می گردد و سوابق اینگونه تصدیق ها در کارگاه و دفتر فنی مطابق روش اجرائی کنترل مستندات و سوابق به شماره P104-01,P103-02 نگهداری می شود .

همچنین بر اساس بند 6-4-4  سیستم مدیریت زیست محیطی و ایمنی و بهداشت شغلی ، مدیریت ارشد سازمان از تحت کنترل بودن فعالیت های اجرایی و پشتیبانی به صورت ایمن و سازگار با محیط زیست و نیز محیط کار مناسب مطابق با شرایط اصول محیط زیست و ایمنی و بهداشتی در شرکت اطمینان حاصل می نماید.

 

3-5-7- شناسایی و ردیابی

در شرکت در مراحل مختلف تولید ردیابی‌های لازم طبق سوابق مربوطه صورت می‌پذیرد. همچنین در موارد مقتضی در مراحل مختلف، محصولات  مورد نظر  با روش مناسبی (تابلو ، برچسب. .  .) مورد شناسایی قرار می‌گیرد. وضعیت محصول تولید شده نیز با توجه به کنترلها و بازرسی‌های انجام شده در برخی موارد مشخص می‌گردد.

4-5-7- اموال مشتری

  از آنجائیکه مشتری  هیچگونه کالا و مدرکی را برای شرکت تدارک نمی نماید لذا  این عنصر از استاندارد  ISO 9001:2008 در شرکت کاربرد ندارد و فقط برای حفظ سیستم شماره‌گذاری به آن اشاره شده است.

 

5-5-7- نگهداری محصول

محصولات تولید شده در شرکت طی روش اجرایی انبارش محصول به شمارهP109  نگهداری و تحت کنترل میباشد.

 

6-7- کنترل تجهیزات پایش و اندازه‌گیری

در شرکت کلیه تجهیزات بازرسی و اندازه گیری که فهرست آنها در یک لیست اصلی ثبت شده است و بر کیفیت محصول تاثیر می­گذارند طبق روش اجرایی  کالیبراسیون به شماره P106-02 تحت کالیبراسیون ، کنترل و تنظیم قرار دارد و برای هر یک از آنها یک شماره واحد در نظر گرفته شده است تا قابل ردیابی باشند . از سوی دیگر برای نشان دادن وضعیت کالیبره بودن این تجهیزات برچسب های تهیه شده است که نشان دهنده تاریخ آخرین کالیبراسیون انجام بر روی آن می­باشد . سوابق کالیبراسیون بر اساس روش اجرایی کنترل مستندات  به شماره P103-02 توسط واحد کنترل کیفیت نگهداری و در پرونده کالیبراسیون ثبت میگردد. لازم به یادآوری است برای کالیبره نمودن این تحهیزات ، قبل از استفاده ، فواصل زمانی از پیش تعیین شده ای مشخص شده است که جرئیات آن در روش اجرایی کالیبراسیون آمده است .

همچنین بر اساس بند 1-5-4  سیستم مدیریت زیست محیطی و ایمنی و بهداشت شغلی ، شرکت به منظور پایش و اندازه گیری عملکرد سیستم زیست محیطی و ایمنی و بهداشتی خود تجهیزات اندازه گیری عوامل زیان آور و جنبه های زیست محیطی در صورت وجود تحت کنترل قرار گرفته و طبق روش اجرایی  کالیبراسیون به شماره  P106-02تحت کالیبراسیون ، کنترل و تنظیم قرار میگیرند.

 

8- اندازه‌گیری‌، تجزیه‌ و تحلیل‌ و بهبود

1-8- کلیات‌

در شرکت فرآیندهای‌ مورد نیاز برای‌ پایش‌، اندازه‌گیری‌، تجزیه‌ و تحلیل‌ و بهبود با اهداف‌ زیر برنامه‌ریزی ‌شده‌ است‌ :

الف‌) اثبات‌ انطباق‌ محصول (پروژه ها)‌ و رعایت مقررات و الزامات قانونی

ب) حصول‌ اطمینان‌ از تطابق‌ نیاز سیستم مدیریت یکپارچه( IMS )

ج)  بهبود مستمر اثربخشی‌ نیاز سیستم مدیریت یکپارچه( IMS )

همچنین بررسی و اقدام اصلاحی بر اساس بند 5-4  سیستم مدیریت زیست محیطی و ایمنی و بهداشت شغلی ، مطابق شکل ذیل میباشد :

 

همچنین  بر اساس بند 1-5-4  سیستم مدیریت زیست محیطی و ایمنی و بهداشت شغلی ، شرکت به منظور پایش و اندازه گیری عملکرد سیستم زیست محیطی و ایمنی و بهداشتی خود، اقدام به تهیه یک دستورالعمل مدون تحت عنوان پایش و اندازه گیری عملکرد سیستم زیست محیطی و ایمنی و بهداشت با شماره  HSE-W203-00نموده است.

 

این دستورالعمل شامل:

الف) اندازه گیری های کمی و کیفی متناسب با نیازهای سازمان باشد.

ب ) تا حدی شامل پایش و کنترل باشد که اهداف زیست محیطی و بهداشتی و ایمنی سازمان محقق گردد.

ج ) شامل اقدامات منظم برای پایش عملکرد سیستم از جمله انطباق با برنامه های مدیریت زیست محیطی و ایمنی و بهداشت، معیارهای عملیاتی، الزامات قانونی و نیازمندیهای مشتریان باشد.

ثبت داده ها و نتایج حاصل از اندازه گیری ها جهت انجـام اقدامـات اصـلاحی وپیشگیـرانه می باشد.

 

2-8- پایش‌ و اندازه‌گیری‌

1-2-8- رضایت‌ مشتری

رضایت‌ مشتریان بعنوان‌ یکی‌ از کانونهای‌ توجه‌ سازمان طبق‌ روش اجرایی‌ نظرسنجی و پایش رضایت و شکایت  مشتریان به‌ شماره P114-02  اندازه‌گیری‌ می‌شود.روش‌ جمع‌آوری‌ و استفاده‌ از اطلاعات‌ مرتبط با رضایت‌ مشتریان در این‌ دستورالعمل‌ قید شده‌ است‌.

 

2-2-8- ممیزی‌ داخلی‌

در شرکت ، ممیزی‌های‌ داخلی‌ برای‌ تعیین‌ صحت‌ و سقم‌ این‌ موضوع‌ که‌ فعالیتهای‌ کیفی‌ با ترتیبات‌ برنامه‌ریزی‌ شده‌ مطابقت‌ دارند یا نه‌ و همینطور برای‌ تعیین‌ اثر بخشی‌ سیستم‌ انجام‌ میشود .این‌ ممیزی‌ها براساس‌ برنامه‌های‌ از پیش‌ تنظیم‌ شده ‌در هر 12 ماه  انجام‌ و نتایج‌ و اقدامات‌ اصلاحی‌ حاصل‌ از آن‌ به‌ اطلاع‌ نماینده‌ مدیریت‌ و مدیریت‌ عامل میرسد.  برای‌ تعیین‌ پایان‌ اقدامات‌ اصلاحی‌، در دوره‌هایی‌ مشخص‌، ممیزی‌ مجدداً  تکرار میگردد.  نماینده‌ مدیریت ‌، یک‌ پرونده‌ از ممیزی‌های‌ انجام‌ شده‌ قبلی‌ را همراه‌ با نتایج‌ و اقدامات‌اصلاحی‌ مربوطه‌ نگهداری‌ می‌نماید . ممیزیهای‌ داخلی‌ بوسیله‌ کارکنانی‌ مستقل‌ از آنهایی‌ که‌ مسئولیت‌ مستقیمی‌ در فعالیت‌ مورد ممیزی‌ را بعهده‌ دارند انجام‌ میگیرد . نتایج‌ این‌ ممیزی‌ها به‌ اطلاع‌ مسئولین ‌واحدهای‌ ممیزی‌ شونده‌ میرسد . ایشان‌ موظفند به‌ موقع‌، اقدامات‌ اصلاحی‌ درخواست‌ شده‌ را برای‌ رفع‌ عدم ‌تطابق‌های‌ مشاهده‌ شده‌ اعمال‌ نمایند . سوابق‌ ممیزی‌ها طبق‌ روش‌ اجرایی‌ کنترل‌ سوابق‌ به‌ شمارهP104-01ثبت‌ و نگهداری‌ میگردد. ضمناً نتایج‌ ممیزی‌های‌ داخلی‌ یکی‌ از ورودی‌های‌ اصلی‌ ‌بازنگری‌ مدیریت‌ است‌. ممیزی‌های‌ داخلی‌ براساس‌ روش‌ اجرایی‌ ممیزی‌ داخلی‌ به‌ شماره P116-01 انجام‌ می‌شود.  بعلاوه‌ گروه‌ ممیزان‌ داخلی‌ نیز براساس‌ حکم‌ مدیریت‌ انتخاب‌ و مشغول‌ بکار می‌شوند

همچنین بر اساس بند 4-5-5 سیستم مدیریت زیست محیطی و بند 4-5-4 سیستم ایمنی و بهداشت شغلی ، در شرکت ، سیـــستم مدیریت زیست محیطی و ایمنی و بهداشت به گونه ای طراحی شده است تا ممیزی های داخلی واحدهای اجرایی به صورت منظم و در فواصل زمانی طرح ریزی شده به اجرا درآیند تا مشخص گردد که آیا سیستم  مدیریت زیست محیطی و ایمنی و بهداشت:

الف) با ترتیبات برنامه ریزی شده برای مدیریت زیست محیطی و ایمنی و بهداشت شغلی و از جمله نیازمندیهایISO 14001 و
 OHSAS 18001 به لحاظ عملکرد انطباق دارد یا خیر؟

ب ) آیا به طور مؤثر اجرا و نگهداری شده است یا خیر؟

براساس همین نیازمندی، یک برنامه ممیزی با در نظر گرفتن وضعیت واحدهای مورد ممیزی و نیز با توجه به نتایج ممیزیهای قبلی، طرح ریزی و تهیه شده است. این برنامه نشان میدهد که در طول هر دوره، هر یک از موضوعات در چه زمانی ممیزی خواهند شد.

معیارهای ممیزی، دامنه کاربرد ممیزی، فواصل ممیزی و روش انجام آن در قالب روش اجرایی ممیزی داخلی به شماره  P116-01 تشریح گردیده است.

همانگونه که در روش اجرایی مذکور تشریح گردیده است، ممیزان داخلی براساس ضوابط مشخص انتخاب می گردند، به نحوی که اطمینان حاصل شود که ممیزان کار خود را ممیزی نمی کنند.

مسئولیت کلی برنامه ریزی و هدایت ممیزیهای داخلی در شرکت بر عهده نماینده مدیریت میباشد. مدیر/ مسئول حیطه ای که مورد ممیزی قرار میگیرد، چنانچه گزارش عدم انطباقی را در قالب نتایج و گزارش ممیزی دریافت نماید، موظف است اقداماتی را که در جهت برطرف سازی عدم انطباقهای مشاهده شده و نیز رفع علل آنها ضروری به نظر می رسند، بدون تأخیر به مورد اجرا بگذارد یا بر انجام آنها نظارت نماید.

همچنین مسئولیت انجام پیگیری های لازم در خصوص نتایج ممیزیهای داخلی و ارائه گزارشات لازم با نماینده مدیریت میباشد. نکته مهم اینکه خلاصه ای از نتایج ممیزیهای داخلی بعنوان یکی از ورودی­های بازنگری مدیریت، مورد بررسی قرار می گیرند.

 

3-2-8- پایش‌ و اندازه‌گیری‌ فرآیندها

فرآیندهای مورد‌ نیاز سیستم مدیریت یکپارچه( IMS )‌ شرکت با روشهای‌ مناسبی‌ مطابق فرم پایش و اندازه گیری فرآیندها F115-02-00  اندازه‌گیری‌ می‌شوند.  هروقت‌ نتایج ‌مورد نظر حاصل‌ نشده‌ باشد ، اقدامات‌ اصلاحی‌ و پیشگیرانه‌ مطابق‌ روش‌ اجرایی‌ اقدامات‌ اصلاحی‌ و پیشگیرانه‌ به شماره P110-01 صورت‌ می‌گیرد.

همچنین بر اساس بند 1-5-4 سیستم مدیریت زیست محیطی و ایمنی و بهداشت شغلی ، شرکت به منظور پایش و اندازه گیری عملکرد سیستم زیست محیطی و ایمنی و بهداشتی خود، اقدام به تهیه یک روش اجرایی مدون تحت عنوان پایش و اندازه گیری عملکرد سیستم زیست محیطی و ایمنی و بهداشت با شماره HSE-W203-00 نموده است.

 

4-2-8- پایش‌ و اندازه‌گیری‌ محصول

در شرکت ویژگیهای‌ محصول و خدمات برای‌ تصدیق‌ اینکه‌ این‌ نیازمندیها تأمین‌ شده‌اند، پایش‌ و اندازه‌گیری‌ می‌شوند، چگونگی‌ انجام‌ این‌ پایش‌ها در فرآیند بازرسی و آزمون به شماره P113-01   تشریح شده‌اند. سوابق‌ این‌ اندازه‌گیریها طبق‌ روش‌ اجرایی‌ کنترل‌ سوابق‌ به‌ شماره‌ P104-01  نگهداری‌ می‌شوند.

همچنین بر اساس بند 1-5-4 و 2-5-4 سیستمهای مدیریت زیست محیطی و ایمنی و بهداشت شغلی ، شرکت به منظور  پایش و اندازه گیری   عملکرد سیستم زیست محیطی و ایمنی و بهداشتی خود و ارزیابی تطابق ، اقدام به تهیه یک روش اجرایی مدون تحت عنوان پایش و اندازه گیری عملکرد سیستم زیست محیطی و ایمنی و بهداشت با شماره HSE-W203-00 نموده است.

 

3-8- کنترل‌ محصول (پروژه ها)‌ نامنطبق‌

درصورت‌ بروز عدم‌ تطابق‌ در کلیه‌ مراحل‌ ورود کالا‌ (ملزومات)  ، اجرای عملیات عمرانی و پروژه ، واحدهای مربوطه‌ به‌ بررسی‌ و تصمیم‌گیری‌ می‌پردازند . در چنین‌ شرایطی‌ باید بررسیهای‌ کامل‌ روی‌ علل‌ بروز عدم‌ تطابق‌ مشاهده‌ شده‌ انجام‌ شود.  در سازمان کنترل‌ موارد عدم‌ تطابق ‌، کنترل‌ روی‌ محصولات ‌ نامنطبق‌ را شامل‌ میشود که‌ خود شناسایی‌،  مستند سازی‌ ، ارزیابی‌ ، جداسازی (در صورت‌ امکان) و تعیین‌ تکلیف محصول (پروژه ها)‌ نامنطبق‌ را در برمی‌گیرد. کلیه‌ این‌ فعالیتها مطابق‌ با روش‌ اجرایی‌ کنترل‌ محصول نامنطبق‌ به‌ شماره P105-02   انجام‌ میشود.

مسئولیت‌ تعیین‌ تکلیف‌ و بازنگری‌ محصول نامنطبق‌ در روش‌ اجرایی‌ فوق‌ تعریف‌ شده‌ است‌.  

محصول ‌نامنطبق‌ ممکن‌ است‌ :

الف‌(  دوباره‌ کاری‌ و اصلاح‌ شود

ب‌ ) با اجازه‌ ارفاقی‌ پذیرفته‌ شود

چنانچه‌ مواد و مصالح تامین شده‌ از سوی تامین کنندگان‌ نیز‌ نامنطبق‌ باشد طبق‌ روش‌اجرایی‌ کنترل‌ محصول (پروژه ها)‌ و خدمات  نامنطبق‌ با آن‌ برخورد می‌گردد. جهت‌ تعیین‌ و رفع‌ عدم‌ تطابق‌های‌ مشاهده‌ شده‌ مجددا نسبت‌ به‌ کنترل‌ آنها اقدام‌ میشود.

 چگونگی دوباره کاری‌ها و عدم‌ انطباق‌های‌ پذیرفته‌ شده‌ نیز ثبت‌ می‌گردد تا وضعیت‌ واقعی‌ آنرا نشان‌ بدهد. محصولات (عملیات ) دوباره کاری‌ شده‌ نیز مجدداً  مورد بازرسی‌ قرار می‌گیرند.

محصول نامنطبقی که مجاز به ترخیص با اجازه ارفاقی می‌باشند در روش اجرایی کنترل محصول نامنطبق مشخص شده‌اند.


همچنین بر اساس بند 7-4-4 سیستم مدیریت زیست محیطی و ایمنی و بهداشت شغلی ، به لحاظ اینکه احتمال وقوع حوادث در وضعیت های اضطراری در قسمت های مختلف کارگاه زیاد میباشد، لذا در نظر داشتن برنامه هایی جهت شناسایی و چگونگی عملکرد در زمان بروز حوادث اضطراری کاملاً محسوس میباشد. لذا ، شرکت اقدام به تهیه یک دستورالعمل تحت عنوان آمادگی و واکنش در وضعیت اضطراری HSE-W210-00 نموده است که در آن چگونگی شناسایی و برنامه های آمادگی و واکنش در زمان بروز وضعیت های اضطراری، همچنین نحوه پیشگیری و کاهش بروز بیماریها و جراحات احتمالی حاصل از آن  بطور کامل تشریح شده است.


همچنین بر اساس بند 3-5-4 سیستم مدیریت زیست محیطی و بند 2-5-4 سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی ، شرکت جهت تعیین مسئولیت ها و اختیارات و پرداختن به موارد ذیل روشهای اجرایی مدون ایجاد نموده و برقرار مینماید.

به منظور شروع و تکمیل اقدامات اصلاحی و پیشگیرانه و نیز حصول اطمینان از اثر بخشی این اقدامات روش اجرایی اقدام اصلاحی و پیشگرانه P110-01  تدوین و مورد استفاده میباشد.

قابل ذکر میباشد که تحقیقات در خصوص یک عدم انطباق یا حادثه در اسرع وقت انجام میشود و جمع آوری و تحلیل داده ها تا زمانی که توضیح کافی و قانع کننده حاصل نشود ادامه خواهد یافت. سوابق مرتبط با این موضوعات ثبت و نگهداری میشود

4-8- تجزیه‌ و تحلیل‌ داده‌ها

در شرکت ،  داده‌های‌ مرتبط با فعالیتهای شرکت جمع آوری شده و برای‌ اثبات‌ اثربخشی‌  سیستم مدیریت یکپارچه ( IMS )‌ و ارزیابی‌ بهبود مستمر سیستم‌، مورد تجزیه و تحلیل  قرار می‌گیرند.

تجزیه‌ و تحلیل‌ داده ها، ‌ اطلاعات‌ مرتبط با موضوعات‌ زیر را فراهم‌ می‌کند :

الف‌) رضایت‌ مشتری

ب‌) تطابق‌ با الزامات محصول

ج) مشخصات و روندهای‌ فرآیندها و محصولات و از جمله‌ فرصتهایی‌ برای‌ اقدامات‌ پیشگیرانه‌

د) تامین کنندگان‌

 

5-8- بهبود

1-5-8- بهبود مستمر

اثربخشی سیستم مدیریت یکپارچه ( IMS ) شرکت  با استفاده‌ از خط مشی‌ سیستم مدیریت یکپارچه( IMS ) ‌، اهداف‌ ‌، نتایج‌ ممیزی‌ ، تجزیه‌ و تحلیل‌ داده‌ها ، اقدامات‌ اصلاحی‌ و پیشگیرانه‌و جلسات بازنگری‌ مدیریت ‌، بررسی‌ می‌شود .

همچنین بر اساس بند2-4 سیستم مدیریت زیست محیطی و ایمنی و بهداشت شغلی ، خط مشی زیست محیطی و ایمنی و بهداشت شغلی شرکت تدوین گردیده و به پرسنل نیز ابلاغ شده است. خط مشی به روشنی چارچوب اهداف کلان زیست محیطی و ایمنی و بهداشت را بیان و بر بهبود عملکرد زیست محیطی و ایمنی و بهداشت تاکید مینماید.

همچنین بر اساس بند 3-3-4 سیستم مدیریت زیست محیطی و ایمنی و بهداشت شغلی ، شرکت اقدام به تعیین اهداف زیست محیطی و  ایمنی و بهداشتی به صورت کمی برای فرآیندها و سطوح مرتبط سازمان طی فرم اهداف به شماره F101-01-00 نموده است. سازمان هنگام تعیین و بازنگری اهداف خود ، الزامات قانونی و مقرراتی ، جنبه های زیست محیطی و خطرات و ریسک های ایمنی و بهداشت شغلی ، گزینه های فن آوری ، منابع مالی ، عملیاتی و تجاری موجود را در نظر میگیرد.

 

2-5-8- اقدامات‌ اصلاحی‌

در مراحل‌ مختلف‌ فعالیتهای‌ اجرای عملیات عمرانی گاهی‌ اتخاذ اقدامات‌ اصلاحی‌ برای‌ اطمینان‌ از انطباق‌ فرآیندها‌ و دستورالعملها‌ ضروری‌ است‌ .اقدامات‌ اصلاحی‌ در سازمان، بررسی‌ و تجزیه‌ و تحلیل‌ اشکالات‌ و گزارش‌ آنها را شامل‌ میشود . اقدامات‌ اصلاحی‌ این سازمان در ارتباط با عناصر سه‌گانه‌ محصول ‌، فرآیند و مستندات‌ در قالب‌ روش‌ اجرایی‌ اقدامات ‌اصلاحی/پیشگیرانه‌ به‌ شماره P110-01  تعریف‌ و مدون‌ شده‌ است‌ که‌ ذیلا بطور خلاصه‌ تشریح‌ میگردد.

اقدامات‌ اصلاحی‌ براساس‌ عواملی‌ مانند بررسی‌ شکایات‌ مشتریان ‌، بررسی‌ کالای دریافتی دارای عدم‌ تطابق ‌، بررسی‌ اشکالات‌ و مشکلات‌ مربوط به‌ محصول و خدمات‌ ، تغییر و اصلاح‌ مستندات‌ ، اتخاذ اقدامات‌ اصلاحی‌ در مورد ارائه خدمات‌ و اصلاحات‌ ناشی‌ از ممیزی‌های‌ داخلی‌ وتعیین‌ علل‌ بالفعل‌ بروز آنها و انجام‌ اقدامات‌ لازم‌ برای‌ اصلاح‌ این‌ علل‌ انجام‌ میگیرد . این‌ اقدامات‌ پس از تعیین علل عدم تطابق و به‌ منظورحذف‌ علل‌ عدم‌ انطباق‌ها و اعمال‌ کنترل‌ به‌ منظور حصول‌ اطمینان‌ از انجام‌ یافتن‌ اقدامات‌ اصلاحی‌ و مؤثر بودن‌ آنها صورت‌ می‌گیرد.

همچنین بر اساس بند 3-5-4 سیستم مدیریت زیست محیطی و بند 2-5-4 سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی ، در شرکت  به منظور گزارش دهی  و تحقیق و بررسی پیرامون حوادث / رویدادها / عدم انطباقها و نیز انجام اقداماتی برای کاهش اثرات ناشی از این اتفاقات و به منظور شروع و تکمیل اقدامات اصلاحی و پیشگیرانه و نیز حصول اطمینان از اثر بخشی این اقدامات ، روش اجرایی اقدام اصلاحی و پیشگرانه P110-01  تدوین و مورد استفاده میباشد.

قابل ذکر میباشد که تحقیقات در خصوص یک عدم انطباق یا حادثه در اسرع وقت انجام میشود و جمع آوری و تحلیل داده ها تا زمانی که توضیح کافی و قانع کننده حاصل نشود ادامه خواهد یافت. سوابق مرتبط با این موضوعات ثبت و نگهداری میشود.

3-5-8- اقدامات‌ پیشگیرانه‌

اقدامات‌ پیشگیرانه‌ شامل‌ اعمال‌ این‌ دسته‌ از اقدامات‌ بر روی‌ شرایط و فرآیندهای اجرای عملیات و ارائه خدمات، تغییر و اصلاح‌ مستندات‌ مربوطه‌، ارزیابی‌ عملکرد واحدها ، بازنگری‌ مدیریت‌ ، آموزش‌ مستمر کارکنان ‌، انجام‌ ممیزی‌های‌ داخلی ‌، اجازه‌های‌ ارفاقی ‌، گزارشهای‌ حاصله‌ ازشکایات‌ مشتریان (کارفرما )‌ و اطلاعات‌ حاصل‌ از سوابق‌ میباشد . اقدامات‌ پیشگیرانه‌ این ‌سازمان در قالب‌ روش‌اجرایی‌ اقدامات‌اصلاحی/ پیشگیرانه‌ به‌ شماره‌ P110-01 تعریف‌ شده‌ است‌.  نتایج‌ حاصل‌ از اقدامات‌ اصلاحی‌ و پیشگیرانه‌ ، براساس‌ روش‌ اجرایی‌ کنترل‌ سوابق‌‌ به‌ شماره P104-01  نگهداری می‌شود.

یادآوری‌ 1 : در شرکت هر تغییر در روشهای‌ اجرایی‌ مدون‌ ناشی‌ از اقدامات‌ اصلاحی‌ و پیشگیرانه‌ اعمال‌ و ثبت‌ می‌گردد.

یادآوری‌ 2 : سوابق‌ اقدامات‌ اصلاحی‌ و پیشگیرانه‌ بعنوان‌ یکی‌ از ورودی‌های‌ سیستم‌ بازنگری‌ مدیریت‌ مورد استفاده‌ قرار می‌گیرد.

همچنین بر اساس بند 3-5-4 سیستم مدیریت زیست محیطی و بند 2-5-4 سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی ، شرکت جهت تعیین مسئولیت ها و اختیارات و پرداختن به موارد ذیل روشهای اجرایی مدون ایجاد نموده و برقرار مینماید.

قابل ذکر میباشد که تحقیقات در خصوص یک عدم انطباق یا حادثه در اسرع وقت انجام میشود و جمع آوری و تحلیل داده ها تا زمانی که توضیح کافی و قانع کننده حاصل نشود ادامه خواهد یافت. سوابق مرتبط با این موضوعات ثبت و نگهداری می­شود.